performantie optimaliseren

De performantie van uw organisatie verbeteren? Reorganiseren of herstructureren?

Bij een strategie- of veranderproces, een fusie, een integratie, een overname of een andere gewijzigde bedrijfssituatie is het noodzakelijk dat uw organisatie (structuur, processen, cultuur, mensen) kritisch onder de loep genomen worden. VIA FERRATA hanteert een integrale veranderaanpak en zorgt voor procesbegeleiding wanneer uw bedrijf zich in dergelijke situatie bevindt. We vervullen onder andere een adviesrol bij werksessies met het managementteam, de HR-afdeling, of andere werkgroepen.
Wacht niet tot uw concurrenten een stap voor hebben.

Inspiratie nodig over hoe u begint aan performantie management?  Dit stappenplan helpt u op weg.


REORGANISEREN

Snel kunnen schakelen (wendbaarheid) is één van de kenmerken van een succesvolle organisatie.  De organisatie moet voortdurend afgestemd zijn op de wijzigende markt- en klantenbehoeften. 
Bij reorganiseren denkt men vaak als eerste aan inkrimpen van personeel.  Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een dalend marktaandeel of omzetdaling.
Maar ook bij sterke groei of bepaalde ingrijpende veranderingen als een fusie of overname is een reorganisatie nodig om de continuïteit te waarborgen.

Heroriënteren

Het herbekijken van de visie, van de taakverdeling, indeling en samenwerking tussen teams, alsook de coördinatie zijn dan onderwerp van de reorganisatie.  Uiteindelijk dient het nieuwe organisatiemodel uitgewerkt te worden en ingevoerd.  We spreken hier dus van een belangrijk verandertraject, dat met de nodige aandacht voor uw medewerkers en andere stakeholders dient te verlopen.  Betrokkenheid creëren is erg belangrijk in onze aanpak.

Begeleiden en changemanagement

Bij VIA FERRATA willen we u ontzorgen en begeleiden we uw reorganisatietrajecten van A tot Z.

- We helpen in eerste instantie de bedrijfsleiding met het helder krijgen van de toekomstvisie en de organisatie die daarbij past.
- We werken scenario's uit, waarbij we de impact op uw business, medewerkers en financiële resultaten in kaart brengen.
- We onderbouwen de te nemen maatregelen met analyses.
- We helpen bij het afstemmen met de overlegorganen.
- We helpen met de voortdurende communicatie met uw medewerkers en andere stakeholders.
- Het leiden en/of begeleiden van de transitie en implementatie.
- Contacten met de federale en regionale overheden.
- Overdracht van het dossier.


Herstructureren

Helaas zijn herstructureringen voor een aantal bedrijven onvermijdelijk.
In een scenario van herstructurering met afvloeiingen (meervoudig of collectief ontslag / Wet Renault), kan VIA FERRATA ondersteunen bij het onderhandelen, implementeren en opvolgen van het sociaal plan.
Uiteraard houden we hierbij rekening met de geldende wetgeving.
Als onafhankelijk kantoor werken we graag en nauw samen met uw juridisch adviseur en sociaal secretariaat.

Multidisciplinair team

VIA FERRATA stelt een multidisciplinair team samen van specialisten die het reorganisatietraject succesvol kunnen (bege)leiden.  Al naargelang de fase van het traject kan dit team aangevuld, dan wel ingekrompen worden.  Hierbij houden we steeds de beste oplossing voor u als klant voor ogen.

Referentie van een succesvolle herstructurering

Een klant getuigt over onze begeleiding van een herstructurering (collectief ontslag in het kader van Wet Renault) na een overname.


In alle discretie denken we graag met u mee.  Neem contact met ons.

Lees hier ons artikel "Laat reorganiseren geen nachtmerrie worden".